Sunday, February 27, 2011

ფოთში „თეგეტა მოტორსის“ ცენტრს პრეზიდენტი გახსნის


პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი დღეს ფოთში სტუმრობას გეგმავს. პრეზიდენტი „თეგეტა მოტორსის“ ახალ სერვის–ცენტრს გახსნის. სერვის–ცენტრი, ლარნაკას ქუჩაზე, 11 000 კვადრატულ მეტრ ტერიტორიაზეა განთავსებული. მშენებლობა „ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის“ 5 მილიონიანი ინვესტიციით განხორციელდა. ცენტრი საერთაშორისო საავტომობილო და გამდამზიდავი ფირმებისთვისაა განკუთვნილი და ძირითადად, სატვირთო ავტომობილებს მოემსახურება.

„თეგეტა მოტორსის“ სათაო ოფისის ინფორმაციით, გახსნის ცერემონია საღამოს 5 საათისთვისაა დაგეგმილი და მას, პრეზიდენტთან ერთად, ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენელები და მოწვეული სტუმრები დაესწრებიან.

პრეზენტაცის შემდეგ, 6 საათზე პრეზიდენტი ფოთის თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონას დაათვალიერებს.

Saturday, February 26, 2011

foTSi qariSxliT miyenebul zarals iTvlian

ramdenime dRianma Zlierma qarma foTSi sacxovrebel saxlebs saxuravebi axada. miyenebuli zaralis odenobis dadgenaze, specialuri komisia muSaobs, romelsac vice-meri daTo xomeriki xelmZRvanelobs.

daTo xomeriki, vice-meri:

“ 27 Tebervlis dilis monacemebiT, qariSxalma saxuravi gadaxada 36 maravalbinian sacxovrebel saxls, maT Soris, ramdenime sabavSvo baRis Senobacaa da 20-mde kerZo saxls. savaraudod, es ricxvi kidev gaizrdeba, radgan moqalaqeebi jer kidev gvatyobineben zaralis Sesaxeb. Aamas garda, mSeneblobis samsaxuris oTxi brigada qalaqis masStabiT muSaobs. ra Tanxas Seadgens zarali ,jerjerobiT amis Tqma Znelia.”

xomerikis ganmartebiT, dazianebis adgilebSi samSeneblo masalis mitana xdeba da samuSaoebi dRis bolomde daiwyeba. samSeneblo jgufebs xels amjerad, Zlieri wvima uSlis.

Qqalaqs SezRudviT miewodeboda eleqtroenergiac, radgan qarma mwyobridan gamoiyvana sadenebi da ramdenime transformatori. B26 Tebervals TiTqmis mTeli qalaqi paralizebuli iyo.

wuxel, Ramis pirveli saaTidan eleqtroenergiis miwodeba aRdga qalaqis calkeul ubnebSi. Aam droisaTvis, dazianebis erTeuli SemTxvevebis garda eleqtroenergia qalaqs srulad miewodeba. . Q

Friday, February 18, 2011

„შეკვეთილი მკვლელობა“ ინფრასტრუქტურის სამსახურის შესრულებით.

ვინ დაგვიცავს მაწანწალა ცხოველების თავდასხმისაგან?!


ახალგაზრდა ქალბატონს მაწანწალა, ავადმყოფმა ძაღლმა საკუთარი ბინის სადარბაზოში უკბინა. შემთხვევა 16 თებერვალს, დღისით მოხდა. „ხვალ დილით მოვა ჯგუფი და დაიჭერს“–განაცხადა სატელეფონო საუბრისას ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსმა, თემურ დუნდუამ, როცა მას ცხოველის იზოლირების თხოვნით მიმართეს.

მას შემდეგ, რაც ცხოველი აგრესიული გახდა და გამვლელების დაკბენაც სცადა, მოსახლეობის მოთხოვნით სამსახურის თანამშრომლებმა ცხოველი სანადირო თოფით მოკლეს და სატვირთო მანქანით წაიღეს. მოთხოვნაზე, შეემოწმებინათ იყო თუ არა ძაღლი ცოფიანი და მოეხდინათ სადარბაზოებისა და ეზოს დეზინფექცია, დუნდუამ განაცხადა, რომ ცოფზე შემოწმება, მხოლოდ ბათუმში შეიძლება, მაგრამ მოქალაქეებს თვითონ მოუწევთ ცხოველისათვის თავის მოკვეთა და ტრანსპორტირებისა და გამოკვლევის თანხების გადახდა; რაც შეეხება, დეზინფექციას, მან განმარტა, რომ ასეთი მომსახურების გაწევა არც ერთ ადგილობრივ სამსახურს არ შეუძლია.

მოკლული ცხოველისათვის თავის მოკვეთა ბინის მცხოვრებთაგან ვერავინ შეძლო, ამიტომ გაურკვეველი დარჩა, იყო თუ არა ძაღლი ცოფიანი. სადარბაზო საკუთარი ძალებით დაასუფთავეს, ე.წ. „ქლორით“. ეზოში, სადაც ძაღლი მოკლეს, სადეზინფექციო სამუშაოები არ ჩატარებულა.

დაკბენილი ქალბატონის გარდა, ანტირაბიული ვაქცინის გაკეთება კიდევ რამდენიმე ადამიანს მოუხდა, ძირითადად, ბავშვებს, რომელთაც ეზოში თამაშისას, სავარაუდოდ, ჰქონდათ კონტაქტი დაავადებულ ცხოველთან.

რატომ ვერ უზრუნველყოფს ადგილობრივი სამსახურები მოქალაქეთა უსაფრთხოების დაცვას?

ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსის, თემურ დუნდუას განმარტებით, მხოლოდ 2010 წელს მაწანწალა და მოხეტიალე ცხოველების იზოლაციისათვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 40 000 ლარი დაიხარჯა. მომსახურებას, ერთ პირთან მოლაპარაკების გზით შერჩეული ფირმა – შპს „ინფრასტრუქტურა“ ახორცილებდა. იგივე შპს ასრულებდა სამუშაოებს 2009წელსაც, თუმცა როგორც ჩანს საკმაოდ არაეფექტურად.

ვახტანგ ლემონჯავა, ქალაქ ფოთის მერი:

„ მაწანწალა ძაღლებისა და მოხეტიალე პირუტყვის საკითხი, არც ისე ოპერატიულად დალაგდა ჩვენს ქალაქში. ამას ობიექტური მიზეზებიც აქვს. წელს, მაწანწალა და მოხეტიალე ცხოველების იზოლირების მომსახურებაზე გამართულ ტენდერში თბილისურმა ფირმამ, „მეგა-ქლინიკი“(გიორგი რაფავა) გაიმარჯვა. მომსახურების ფასმა, ამ ტენდერის შედეგად 40 000ლარიდან 11 000-ით დაიკლო. ფირმის წარმომადგენელების განმარტებით, სამუშაოდ ამერიკული წარმოების პირუტყვის საჭერ მოწყობილობებსა და სპეცმანქანას შემოიტანენ, მუშა–ხელის 100% კი ფოთელებისაგან დაკომპლექტდება. ჩვენ მოგვწონს ამ ფირმის მიდგომა.“

თუმცა მიუხედავად ქალაქის მერის კმაყოფილებისა, როგორც ირკვევა სრულყოფილი მომსახურების შემოთავაზება არც „მეგა–ქლინიკს“ შეუძლია. როგორც წესი, მაწანწალა ავადმყოფი ცხოველების იზოლაცია–ლიკვიდაციისას აუცილებელია ე.წ. „ბეკერის ორმო“, სადაც მათი უტილიზაცია მოხდება. ქალაქში „ბეკერის ორმოსთვის“ გამოყოფილი სპეციალური ტერიტორია არ არსებობს, არც „მეგა–ქლინიკია“ სათანადოდ აღჭურვილი. მერის თქმით, ფირმის ხელმძღვანელობას ხელშეკრულების გაფორმება ოზურგეთში მოქმედ ერთ–ერთ ფირმასთან მოუწევს.

მოკლული ძაღლის გვამი ინფრასტრუქტურის სამსახურის თანამშრომლებმა გადასაგდებად ქალაქის ერთ–ერთ ნაგავსაყრელზე წაიღეს. როგორც წესი, სწორედ ნაგავსაყრელებზე პოულობენ საკვებს მაწანწალა ცხოველები. სპეციალისტების განმარტებით, დაუშვებელია დაავადებული ცხოველის გვამის ღია ცის ქვეშ დატოვება, რადგან ის დაავადების კერა ხდება.

ადგილობრივმა ხელმძღვანელმა პირებმა ჩვენთან საუბრისას ვერ ან არ უპასუხეს კითხვას ვის დაეკისრება პასუხისმგებლობა დაავადების გავრცელების შემთხვევაში?

P.S. ფოტო, რომელიც ერთ–ერთმა მოქალაქემ მოგვაწოდა დაბალი ხარისხისაა, თუმცა მასზე ჩანს ნაგვის მანქანა, რომლითაც ინფრასტრუქტურის სამსახურის მუშებმა მოკლული ძაღლი წაიღეს.


ნინო თუნთია

ფოთის მერის მივლინება და ხმები თანამდებობიდან გადაყენების შესახებ


ერთკვრიანი მივლინება, ფოთის მერის მოხსნის შესახებ ინფორმაციის გავრცელების მიზეზი გახდა. მოხსნეს თუ გადაიყვანეს? ეს იყო ყველაზე აქტუალური კითხვა, უკანასკნელი კვირის განმავლობაში. თუმცა, ეს არაა პირველი შემთხვევა, როცა მერის ქალაქიდან გასვლისთანავე ვრცელდება ინფორმაცია მისი თანამდებობიდან გაშვების შესახებ.

ვახტანგ ლემონჯავა, ქალაქ ფოთის მერი:

ბოლო დროს ყველაზე აქტუალურიa კითხვა: ათავისუფლებენ თუ არა ფოთის მერს თანამდებობიდან?

ჩემთვის ამ ჭორს და მის კომენტირებას მნიშვნელობა არა აქვს. ეს არასერიოზული პროცესია. რაც შეეხება, ქალაქში არ ყოფნის მიზეზს: 6–დან 12 თებერვლის ჩათვლით 10 კაციანი დელეგაცია შვედეთის ქალაქ ოსტამარში იმყოფებოდა. ესაა ჩვენი მეგობარი მუნიციპალიტეტი,რომელთანაც ურთიერთობა მეორე წელია გვაქვს, შვედური მხარის ინიციატივით. გასულ წელს, მათ გადმოგვცეს 150 000 ევროს ღირებულების სახანძრო მანქანები და აღჭურვილობა. ჩვენი დელეგაციის შემადგენლობაში იყვნენ მეხანრეები, სოციალური მუშაკები და პირადად მე. სამივე ჯგუფისათვის შედგენილი იყო ცალკე პროგრამა. ეს იყო ძალიან საინტერესო გამოცდილება.

ვინ დააფინანსა ქართული დელეგაცია და რა შედეგებზეა გათვლილი ეს ვიზიტი?

ხარჯები დააფინანსა შვედეთის განვითარების სააგენტომ. მათი პროექტის ფარგლებში ვიმოგზაურეთ და ფოთის ბიუჯეტიდან არც ერთი თეთრი არ დახარჯულა. რაც შეეხება, შედეგს, მიმდინარე წლის 19 აპრილს, ფოთში იქნება შვედეთის ელჩი ოსტამარის დელეგაციასთან და შვედეთის საერთაშორისო განვითარების ასოციაციის საქართველოს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელთან ერთად. გადაწყდება, როგორ გაგრძელდეს შვედეთის განვითარების საერთაშორისო ასოციაციის პროექტი, ჩვენს თვითმმართველობასთან მიმართებაში. ოსტამარში, გავეცანი სახვადასხვა ინფრასტრუქტურულ სქემას, რომელიც პერსპექტივაში, ჩვენს ქალაქში უნდა მოწესრიგდეს. საუბარი მიდის ორ პროექტზე, სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების მოწესრიგება-რამდენიმე დაწესებულების რემონტი, და მეორე-ნარჩენების ოპერირების პროექტი, რომელიც ფინანსურად ძალიან დიდი თემა. ვცდილობთ, როგორმე შვედეთის საერთაშორისო განვითარების ასოციაციისგან მოვიპოვოთ დაფინანსება ამ პროექტის განსახორცილებლად.

ამჟამად, ფოთში იმყოფება ოსტამარის სახანძრო სამსახურის წარმომადგენელი. გიოთე პეტერსონი, ფოთელი მეხანძრეებისათვის სპეციალურ ტრენინგებს მართავს.

Thursday, February 17, 2011

ფოთელი ქრისტიან–დემოკრატები დანგრეული ავტოფარეხებისთვის კომპენსაციის გაცემას ითხოვენ.


ქრისტიან–დემოკრატიული მოძრაობის ფოთის საქალაქო ორგანიზაცია ადგილობრივი ხელისუფლებისაგან მოქალაქეებისათვის, დანგრეული ავტოფარეხების საფასურის ანაზღაურებას ითხოვს. ორგანიზაციის თავმჯდომარემ, საკრებულოს წევრმა, ლაშა ბერაიამ შესაბამისი განცხადება, 17 თებერვალს გამართულ ბრიფინგზე გააკეთა.

ლაშა ბერაია, საკრებულოს წევრი:

„2011 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვისას, ჩვენ მოვითხოვეთ ფოთის ბიუჯეტში გაეთვალისწინებინათ კომპენსაციის თანხა, თუ დღის წესრიგში დადგებოდა კერძო საკუთრებაში არსებული ავტოფარეხების დემონტაჟის საკითხი.კონსტიტუციის 21–ე მუხლი ითვალისწინებს, რომ თუ საზოგადოებრივი საჭიროება მოითხოვს კერძო საკუთრების გადაცემას სახელმწიფოსთვის, აუცილებელია, მოქალაქემ მიიღოს სათანადო და სამართლიანი კომპენსაცია. ჩვენი მოთხოვნაა, სათანადო კომპენსაციები იქნეს გაცემული, უკვე დემონტირებული ავტოფარეხების სანაცვლოდ. ასევე განისაზღვროს სამართლიანი კომპენსაციის ოდენობა, დაკანონებული ვტოფარეხებისთვის, რომელთა დემონტაჟიც მომავალში განხორციელდება.“

ბერაია აპირებს საკითხი საკრებულოს სხდომაზე დააყენოს და ვარაუდობს, რომ ჯანსაღი აზრის არსებობის შემთხვევაში, კოლეგები მხარს დაუჭერენ მის ინიციატივას.

„ხელისუფლება აპელირებს იმით, რომ მოქალაქეებმა საკუთარი ხელით დაანგრიეს ნაგებობები, თუმცა ჩვენ ვთვლით, რომ ეს არ ათავისუფლებს ხელისუფლებას პასუხისმგებლობისაგან – დაიცვას კონსტიტუცია.“–აცხადებს ბერაია.

Monday, February 14, 2011

კრიზისი - „ეროვნული“ თუ „იმპორტული“?


ელისო ჯანაშია

“ახლა კრიზისია... მარტო საქართველოში კი არა, მთელ მსოფლიოში ასეა და რა ქნას ამ მთავრობამ, სამუშაო როგორ მოგვცეს?!“- შემომჩივლა მეზობელმა, რომელიც თურქეთში სამუშაოს საძიებლად წასვლის აუცილებლობის ახსნას ცდილობდა. ბოლო პერიოდში, საქართველოს ბევრი მოქალაქე, მათ შორის, ჩემი თანაქალაქელი (ძირითადად, ქალი) თუ ნაცნობი გაუყვა მეზობელი ქვეყნის გზას, იმ იმედით, რომ მოხუცის მომვლელისა და მოსამსახურის ადგილს მაინც იშოვნიდა. მიუხედავად იმისა, რომ ანაზღაურება მსგავსი მძიმე სამუშაოსათვის ძალიან დაბალია( თვეში საშუალოდ 300-500 ამერიკული დოლარი), ისინი მაინც მიდიან... ყოველ სამ თვეში, ვიზის ვადის ამოწურვის შემდეგ, რამდენიმე დღით ჩამოდიან და ისევ უკან ბრუნდებიან აქ, სამუშაოს შოვნაზე საბოლოოდ ხელჩაქნეულები და იმედგაცრუებულები. თურქ დამქირავებელს როტაციის დიდი საშუალება აქვს, თუმცა, ისინი მაინც მიდიან იქ, სადაც მათ იქ არავინ ელოდება - იქნებ, გაუმართლოთ... ბედისანაბარად დარჩენილი, უმუშევარი ან დაბალშემოსავლიანი მოქალაქეებისათვის ეს უკანასკნელი იმედია, რადგან საკუთარი ქვეყანა,ზოგადად, კრიზისის დეკლარირებისა და დენის 20-ლარიანი ვაუჩერების გარდა, რაც ექსპერტთა თქმით, ინფლაციას კიდევ უფრო გააღრმავებს, მოქალაქეებს ვერაფერს სთავაზობს.

უმუშევრობის ზრდა ქვეყანაში, ეკონომიკური კრიზისის ერთ-ერთი სიმპტომია და ამის შესახებ ზუსტი სტატისტიკა არავინ იცის, მხოლოდ ჩვენს ირგვლივ ამგვარი დაკვირვების შედეგად თუ გავაკეთებთ დასკვნას, რომ უმუშევრობის დონე ქვეყანაში მაღალია და კიდევ უფრო იზრდება.

მსოფლიო ბანკების წამყვანმა ექსპერტებმა გამოთვალეს და დაადგინეს, რომ ეკონომიკური ზრდის შემცირება მსოფლიოში 46 მილიონ ადამიანს სიღატაკის პირას მიიყვანს.

გლობალური კრიზისი და საქართველო

„დიდი დეპრესიის“ სახელწოდებით ცნობილი მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი 1929 წლიდან დაიწყო და დაახლოებით 10 წლის განმავლობაში გრძელდებოდა. მან უამრავი ბანკის გაკოტრება, რეკორდული უმუშევრობა, ისევე, როგორც მთლიანი ეროვნული პროდუქტის, ინდუსტრიული წარმოების, აქციათა ბაზარზე ფასთა და ასევე პრაქტიკულად ეკონომიკის ზრდის ყველა პარამეტრის მკვეთრი ვარდნა გამოიწვია. მხოლოდ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ იქნა შესაძლებელი ინდუსტრიული წარმოების, საწარმოო აქციათა ფასებისა და გლობალური ერთობლივი შიდა პროდუქტის 1929 წელს არსებულ მაჩვენებლამდე აყვანა.

ეკონომისტები, ისტორიკოსები და პოლიტიკური მეცნიერების საერთო მოსაზრებით „დიდი დეპრესიის“ მიზეზი, ძირითადად, მთავრობის მიერ მონეტარული პოლიტიკის არასწორი მართვა გახდა.

არსებობს მოსაზრება, რომ 1929 წელს, საფონდო ბაზრის კრახი არ ყოფილა დიდი დეპრესიის პირდაპირი მიზეზი, არამედ უფრო შედეგი, რომელმაც კატალიზატორის როლი შეასრულა. როგორც ცნობილია, დღეისთვის, ყველაზე მიღებულია პეტრე ტემინის თეორია: დიდი დეპრესია გამოწვეული იყო შეერთებული შტატების ფედერალური რეზერვის მიერ წლების განმავლობაში გატარებული კატასტროფულად მცდარი მონეტარული პოლიტიკით, რომელიც წინ უძღოდა დიდ დეპრესიას. ინფლაციის შეკავების მიზნით ფულის მიწოდების შეზღუდვის პოლიტიკამ მწვავე უკურეაქცია გამოიწვია, ვინაიდან ეკონომიკის ფაქტობრივი პრობლემა დეფლაცია იყო(დეფლაცია ეწოდება პროდუქტებისა და მომსახურების ფასების შემცირების გრძელვადიან პროცესს).

მსოფლიოში ამჟამადაც კრიზისია. ამით ხელისუფლება ბევრი რამის ახსნას ცდილობს, ექსპერტებს მიაჩნიათ, რომ მსოფლიო კრიზისს მხოლოდ მცირედი გავლენა აქვს ჩვენს ეკონომიკაზე. ამის დასტურია ისიც, რომ ჩვენთან კრიზისის მაჩვენებლები გაცილებით უსწრებს სხვა ქვეყნების ამავე მაჩვენებლებს. ასე,მაგალითად: ფასების ზრდის ტემპით პოსტსაბჭოთა სივრცეში მეორე ადგილზე ვართ . ბელორუსული სააგენტო "ბელაპანი", სტატისტიკის ეროვნული ორგანოს მიერ ჩატარებულ ანალიზზე დაყრდნობით, აქვეყნებს სტატისტიკას: ფასების ზრდის ტემპით, პირველ პოზიციაზეა ყირგიზეთი (ფასები 19,2%-ით გაიზარდა), მას მოსდევს საქართველო (ფასები 11,2%-ით გაიზარდა).შემდეგ პოზიციებს ინაწილებენ: ბელორუსი – 9,9%, ტაჯიკეთი – 9,8%, სომხეთი – 9, 4%. აღნიშნულ ხუთეულს ფასების ზრდით მოსდევს უკრაინა – 9, 1%; შემდეგ რუსეთი – 8,8% და მოლდოვა – 8,1%; ყაზახეთი– 7,8%, აზერბაიჯანი – 7,6%, უზბეკეთი – 7,3%, ესტონეთი – 5,7%, თურქმენეთი – 4,8%, ლიტვა – 3,8% და ლატვია – 2,5%.

რაც შეეხება დოლარის კურსის ზრდის ტემპს, როგორც სააგენტო წერს, მიმდინარე წლის იანვარში დოლარი სწრაფი ტემპით საქართველოსა და უზბეკეთში ძვირდებოდა.

ანალიტიკური სტატისტიკის თანახმად, იმ ქვეყნებიდან, სადაც დოლარი გაძვირდა, პირველ პოზიციაზეა საქართველო. ქვეყანაში დოლარის კურსი თვის განმავლობაში 2,04% -ით გაიზარდა. შემდეგი ქვეყანაა უზბეკეთი – 0, 66%; მათ მოსდევენ: ბელორუსი – 0, 37% და ყირგიზეთი – 0, 36%.

ზოგადად, მსოფლიოში მიმდინარე ეკონომიკურ კრიზისზე მიუთითებს მსხვილი ფინანსური კომპანიების დანაკარგები, უმუშევართა რიცხვის ზრდა ყოველდღიურად, საბიუჯეტო დეფიციტი, სხვადასხვა ცნობილი მწარმოებლების გაკოტრება და ა.შ. მაგ: კომპანიებმა: “ჰონდა“ და „ნისანი“ - წარმოება 35 %-ით შეამცირეს. 2009 წელს, ექსპერტების ანტიკრიზისული საბჭოს სამიტზე, ბრიუსელში ევროპელ ავტომწარმოებლებს მოუწოდეს, რომ მათ ავტომობილების წარმოების მოცულობა 1/3-ით შეემცირებინათ, ანუ 18 მილიონი ერთეულის ნაცვლად, წელიწადში 12 მილიონი გამოეშვათ. გერმანული ავტოკომპანია ვოლკსვაგენიდან წარმოების შემცირების გამო, სამუშაოდან გათავისუფლდა 16 ათასზე მეტი თანამშრომელი.

კრიზისი საქართველოში

მსოფლიო სავალუტო ფონდის პროგნოზით, სიღატაკის ზღვარზე მყოფი ქვეყნებისთვის დამატებითი 25 მილიარდი დოლარის გამოყოფა გახდება საჭირო არსებული კრიზისის დასაძლევად. აქედან, 22 სახელმწიფო, დონორი ქვეყნების დახმარებას უთუოდ საჭიროებს, ხოლო დანარჩენ 26 ქვეყანას, მიუხედავად მძიმე ვითარებისა, ფულადი სახსრების გამოყოფა ჯერ არ სჭირდება,“- მიაჩნია მსოფლიო სავალუტო ფონდს.

როგორც რუსეთის აგრესიისგან დაზარალებულმა ქვეყანამ, საქართველომ საერთაშორისო გაერთიენებისაგან 4,5 მლრდ. აშშ დოლარის მოცულობის მნიშვნელოვანი ფინანსური დახმარება მიიღო. სწორედ ამას ასახელებენ ექსპერტები კრიზისის დროებით შემაკავებელ ფაქტორად. ავდაპირველად კრიზისი საქართველოს მართლაც არ შეხებია. ამ ფაქტს, ეკონომიკური ექსპერტი, ლადო პაპავა „ომის პარდოქსით“ ხსნის: „საქართველოში ეკონომიკური კრიზისის უარყოფითი ეფექტები ბევრად უფრო საგრძნობი იქნებოდა, რომ არა საერთაშორისო თანამეგობრობის ფინანსური დახმარება საქართველოსთვის, როგორც რუსეთის სამხედრო აგრესიის შედეგად დაზარალებულიმხარისათვის. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ომი თავისი არსით უარყოფითო მოვლენაა, თუმცა საქართველოსთვის მას თავისი თუ შეიძლება ითქვას, დადებითი მხარეც ჰქონდა, რაც ამ ფინანსური დახმარებით გამოიხატა. შედეგად მივიღეთ ე.წ. „ომის პარადოქსი,“ როცა ომი უარყოფით შედეგებს იწვევს, მაგრამ ზოგიერთი დადებითი ეფექტიც ახლავს.“(„ეკონომისტი“ #4)

თუმცა, დახმარებებს მხოლოდ დროებითი ეფექტი აღმოაჩნდა. მთავრობამ უკვე აღიარა რომ კრიზისია. რიგითი მოქალაქისათვის კრიზისი - პროდუქტი გაძვირება, წამლებისა და მკურნალობის ხელმიუწვდომობა, სამუშაოს არქონა, შემოსავალზე მეტი ხარჯის არსებობაა... ექსპერტები კი კრიზისს იმ სიტუაციას უწოდებენ, როცა მთლიანი შიდა პროდუქტი, წარმოების მოცულობა და ინვესტიციების მოცულობა მცირდება, ბანკები კრედიტს არ გასცემენ, უმუშევართა რაოდენობა იზრდება და ა.შ. ექსპერტები მას, ხშირ შემთხვევაში, მთავრობების მიერ მცდარი მონეტარული და ფისკალური პოლიტიკის გატარებას მიაწერენ, ამიტომაც ხელისუფლებებს კრიზისის აღიარება ყოველთვის ძალიან უჭირთ.

ექსპერტი ლადო პაპავა, საქართველოში ეკონომიკური კრიზისის გამომწვევ მიზეზად ადგილობრივ საფუძველს ასახელებს, რაც მისი თქმით, განპირობებულია პოსტრევოლუციური მთავრობის მიერ დაშვებული შეცდომებით. ამასთან ის ასახელებს იმ სამ ძირითად მიზეზს, რომლებმაც ხელი შეუწყო საქართველოში კრიზისის დაწყებას:

1.„საქართველოში პირდაპირი და უცხოური ინვესტიციების მნიშვნელოვანი ნაკადი კონცენტრირებული იყო პრივატიზაციასა და უძრავი ქონების შეძენაში, რამაც აშკარა დისბალანსი გამოიწვია, როცა ფინანსური რესურსების ნაკადის ზრდის ტემპი ქვეყანაში საგრძნობლად აღემატებოდა ეკონომიკის რეალური სექტორის ზრდის ტემპს;

2.მთავრობის მხრიდან „წაყრუების“ პირობებში, სამშენებლო ბიზნესში „ფინანსური პირამიდები“ გაჩნდა;

3.ბანკები თავიანთ საკრედიტო რესურსებს, ძირითადად, ევროპის ფინანსურ ბაზრებზე შედარებით იაფი რესურსების ხარჯზე ავსებდნენ, ხოლო ეს კრედიტები, უმთავრესად, მშენებლობისა და იმ სამომხმარებლო საყოფაცხოვრებო საქონლის შეძენის მიზნით გაიცემოდა, რომელიც მთლიანად იმპორტირებულია საქართველოში. ამრიგად, იმპორტირებული საკრედიტო რესურსების ხარჯზე ფინანსდებოდა „ფინანსური პირამიდებით“ დასნეულებული სამშენებლო ბიზნესი და სამომხმარებლო საყოფაცხოვრებო საქონლის იმპორტი, რაც ქვეყნის ეკონომიკაზე ვერანაირად ვერ აისახებოდა დადებითად“.

საქართველოში ყველაფერი მუდამ სხვა, გარეფაქტორებს ბრალდება: მოსახლეობის უკმაყოფილება და პროტესტი - მტერს, საწვავის გაძვირება - მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის ფასის მატებას, ინფლაცია, შიმშილი და უმუშევრობა-ჩინელებს და ა.შ. მიზეზები არ ილევა. თუმცა, როცა მსოფლიო ბაზარზე საწვავის ფასები ეცემა, ჩვენთან ის მაინც ძვირია, როცა სხვა ქვეყნებში ეკონომიკური აღმავლობაა, ჩვენთან რიგით მოქალაქისთვის მაინც არაფერი იცვლება.

პრეზიდენტმა ერთ ერთ სატელევიზიო გამოსვლაში, ინფლაცია და კრიზისი იმ ფაქტორს დააბრალა, რომ „ჩინელებმა დაიწყეს ჭამა“. თუმცა, მან პირობა დადო , რომ კრიზისი არ გაღრმავდება: „ჩამოშლა და ჰიპერინფლაცია საქართველოში არ გვექნება. გამოსავალი არის მხოლოდ ერთი, საქართველო განვითარდეს კიდევ უფრო სწრაფი ტემპებით, ვიდრე ისინი ვითარდებიან, ვინც გამოიწვია ინფლაცია,-“ განაცხადა სააკაშვილმა, თუმცა, ის თავდაპირველად აცხადებდა, რომ მსოფლიო კრიზისი ჩვენ არ შეგვხებია, მაგრამ მოგვიანებით, მთავრობა ანტიკრიზისულ ღონისძიებებზე ალაპარაკდა, რაც, ბუნებრივია, საჭიროა მაშინ, როცა კრიზისია. მართალია, კრიზისს ამგვარი ორიგინალური ფორმით აღიარებს მთავრობა და ანტიკრიზისულ ღონისძიებებსაც გვთავაზობს, თუმცა, მისი უკუშედეგები, როგორც ექსპერტები პროგნოზირებენ, კრიზისის შედეგების მსგავსად, სავარაუდოდ, კვლავ „სხვებს“ დაბრალდებათ. ვინ იქნება ხელისუფლების მორიგი „ჩინელი“, ამას უახლოეს მომავალში შევიტყობთ.

Saturday, February 12, 2011

დავით აღმაშენებლის ხიდი ფოთში


ხიდს, რომელიც აღმაშენებლის ქუჩას რუსთაველის რკალთან (პორტის უბანს ცენტრის უბანთან) აკავშირებს, დავით აღმაშენებლის სახელი ეწოდა. ტრაფარეტი, შესაბამისი წარწერით რამდენიმე დღეა ხიდის ორივე ბოლოში დგას. მერიის ადმინისტრაციის უფროსის განმარტებით, ხიდისათვის დავით აღმაშენებლის სახელის მინიჭების შესახებ გადაწყვეტილება სავარაუდოდ, საკრებულოს შესაბამისმა კომისიამ მიიღო. საუბარია, დროებით სამუშაო ჯგუფზე, რომელიც ფოთის საკრებულოში 2010 წლის ივლისის თვეში შეიქმნა: თვითმმართველი ქალაქ ფოთის ტერიტორიაზე არსებული ქუჩების, მოედნების, პარკების და სკვერების სახელდებისა და ნუმერაციის მოწესრიგების მიზნით. ჯგუფმა მუშაობა იმავე წლის ნოემბრის თვეში დაასრულა, თუმცა მის მიერ საკრებულოში დასამტკიცებლად წარდგენილ ნუსხაში, აღმაშენებლის ხიდის შესახებ ინფორმაცია არ არის.

საკრებულოს ინფრასტრუქტურის საკითხთა კომისიის განმარტებით, ხიდისათვის სახელის მინიჭება გასული საუკუნის 90–იან წლებში მოხდებოდა, როცა მიმდებარე ქუჩას ლენინის სახელი აღმაშენებლით შეუცვალეს. თუმცა, დაზუსტებული ინფორმაციის მიღება ვერც აქ მოხერხდა.

P.S. ზემოხსენებული კომისიის რეკომენდაციით, გასულ წელს ქალაქის მასშტაბით 24 ქუჩას შეეცვალა სახელი, აქედან ცამეტს, 2008 წლის აგვისტოს საომარი მოქმედებებისას ფოთში დაღუპული ახალგაზრდების სახელი ეწოდა.

Monday, February 7, 2011

„ფასების ომი“ ქართულ ფარმაცევტულ ბაზარზე


ელისო ჯანაშია


2011 წლის 25 იანვარს, სატელევიზიო პროექტში "ხალხის შეკითხვებს პასუხობს პრეზიდენტი", მიხეილ სააკაშვილმა მედიკამენტების მაღალ ფასებზე ისაუბრა. მან განაცხადა, რომ საქართველოში მედიკამენტებზე ფასები დღესაც დაუშვებლად მაღალია და რეგიონში ყველაზე ძვირია, რაც უნდა გამოსწორდეს. მისი თქმით, საქართველოში წამლები ხელოვნურად იყო გაძვირებული, შარშან კი ხელისუფლებამ ფასები შეკავება შეძლო. პრეზიდენტის განცხადებით, სიტუაციას ადრე მონოპოლისტები მართავდნენ, ახლა კი ცალკე სააფთიაქო ქსელი შეიქმნა და ერთი და იგივეს ხელში აღარ არის აფთიაქები.

რა იგულისხმება „ფასების შეკავებასა და ცალკე სააფთიაქო ქსელის შექმნაში“?

2009 წლის 15 ოქტომბერს საქართველოს პარლამენტის გადაწყვეტილებით, "წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ" კანონში ცვლილებები შევიდა, რომლის ძირითადი მიზანია, “გამარტივდეს ფარმაცევტული პრეპარატების შემოტანისა და გასაღების პროცედურა, რამაც ხელი უნდა შეუწყოს ფარმაცევტულ ბაზარზე კონკურენტუნარიანი გარემოს ჩამოყალიბებას“. ამან საშუალება მისცა მცირე კომპანიებს, არ ყოფილიყვნენ ისეთ მსხვილ იმპორტიორებზე დამოკიდებულნი, რომლებსაც ექსკლუზიური ურთიერთობა აქვთ მწარმოებლებთან. პარალელური იმპორტის დაშვებით, მსგავსი ექსკლუზივების არმქონე კომპანიებს საშუალება მიეცათ, მომწოდებლის გარეშე, პარალელურ რეჟიმში, განახორციელონ მედიკამენტების იმპორტი. წვრილი კომპანიები მომწოდებლებთან გასვლას, ქართული ფარმაკომპანიების მიერ მოპოვებული ექსკლუზიური უფლებების გამო, ვერ ახერხებდნენ და ამასთან დომინანტი კომპანიების მიერ შემოტანილი პროდუქციის გაყიდვის საშუალებაც არ ეძლეოდათ. ამის ნათელი მაგალითია, „ფარმადეპოს“ სააფთიაქო ქსელი (სავარაუდოდ, ამ ქსელს გულისხმობდა პრეზიდენტი), რომელსაც ქართული ფარმაკომპანიების მიერ იმპორტირებული მედიკამენტების გაყიდვის საშუალება არ ეძლევა. „ჩვენს ქსელში სხვა იმპორტული მედიკამენტები არ არის გაყიდვაში. ვინაიდან „ავერსი“,“პსპ“ და „ჯი პი სი“ ზღუდავს თავის იმპორტირებული და შეფუთული პროდუქციის გაყიდვას, როგორც ჩვენს, ასევე ყველა სხვა კომპანიაზე, დროდადრო ფიქსირდება ზოგიერთი მედიკამენტის ნაკლებობა“, - აცხადებენ „ფარმადეპოში“.

დაშვებული პარალელური იმპორტის რეჟიმი, დადებითი გამოდგა მცირე კომპანიებისთვის წამალზე ფასის დამოუკიდებლად, სხვა კომპანიებთან შეუთანხმებლად დაწესების თვალსაზრისით, რის საფუძველზეც ბაზარზე შემოსულმა ახალმა მოთამაშემ - „ფარმადეპომ“ წამლების ფასი კიდევ უფრო გააიაფა. თუმცა, მეორე მხრივ, ზოგიერთს მიაჩნია, რომ აღნიშნულმა კანონმა, ბაზარზე ფალსიფიცირებული მედიკამენტის მოხვედრის შანსი უფრო მეტად გაზარდა.

„ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის“ ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებულ ფარმაცვეტული ბაზრის კვლევის შედეგებში მითითებულია ის საფრთხეები, რომელსაც აღნიშნული ცვლილება შეიცავს: „ახალი ცვლილებების თანახმად, ნებისმიერ იურიდიულ პირს შეუძლია ახალი პრეპარატის რეგისტრაცია მწარმოებელთან შეთანხმების გარეშე. ეს ყოვლად დაუშვებელია რამდენიმე მიზეზის გამო:

ა) თუ პრეპარატის მომწოდებელს არ ექნება მწარმოებლის თანხმობა ახალი პრეპარატის რეგისტრაციაზე, მაშინ ეს მწარმოებელი არ იქნება პრეპარატის ხარისხზე პასუხისმგებელი.

ბ) თუ ფარმაცევტულმა კომპანიამ რაიმე მიზეზის გამო "უკან გამოიძახა" ჯანმრთელობისთვის საშიში რომელიმე პრეპარატი ან პრეპარატის კონკრეტული პარტია, ეს გამოძახება საქართველოს არ შეეხება, რადგან მწარმოებელს არ ეცოდინება, რომ პრეპარატი საქართველოში შემოვიდა,“- წერია დასკვნაში.

ფასების ვარდნის ტენდენცია, 2009 წლიდან, ფარმაცევტულ ბაზარზე ახალი სააფთიაქო ქსელის - „ფარმადეპოს“ გამოჩენის მერე დაიწყო, რომელიც თავიდან სუპერმარკეტებში “სუპერფარმის“ სახელწოდებით და საავადმყოფოებში – „ეი-ბი-სი“-აფთიაქის სახელწოდებით არსებობდა. ბოლო 2 წელია, ის „ფარმადეპოს“ სახელითაა ცნობილი. ერთი და იმავე დასახელებისა და წარმოების მედიკამენტების, კონკურენტების აფთიაქებთან შედარებით სიიაფეს „ფარმადეპო“ ასე ხსნის: – „ჩვენ ქსელში ფასის უპირატესობა განპირობებულია ისეთი ზედმეტი ხარჯების არარსებობით, როგორიცაა ფართომასშტაბიანი რეკლამა. მოგეხსენებათ, რა ძვირია სატელევიზიო რეკლამის დრო. ასევე დაგროვებითი ბარათები და სხვა და სხვა ტიპის გათამაშებები, რასაც ემატება პერსონალის, სოფტის, ასევე ამ აქციის რეკლამირებისა და სხვა ხარჯები. ყოველივე ზემოაღნიშნული აისახება მედიკამენტის თვითღირებულებაზე და შესაბამისად, ის ძვირდება და მომხმარებელი იხდის არა მარტო წამლის ღირებულებას, არამედ მასზე დამატებული სააფთიაქო ქსელის რეკლამისა და სხვა ზედნადები ხარჯის ფულს. მოგეხსენებათ, რომ წამალი არის გასაჭირში მყოფი ადამიანის საჭიროების საგანი და მასზე ზედმეტი რეკლამირების განხორციელება არა მარტო არაეთიკურია, მარკეტინგული თვალსზრისითაც არც არის გამართლებული“.

კანონმდებლობის კავშირი ფასდაკლებებთან

მიუხედავად იმისა, რომ არავინ იცის ბაზარზე რა ხარისხის წამლები იყიდება, რადგან არ ხდება მისი სრულყოფილი შემოწმება სახელმწიფოს მხრიდან, ფარმაცევტულ ბაზარზე ფასთა ომი გრძელდება. უკვე რამდენიმე თვეა, „ავერსი“, „PSP“ და „GPC“ ფასდაკლებებში ერთმანეთს ეჯიბრება. ფარმაცევტული კომპანია „ავერსის“ რეკლამა, რომ თითქოს მას კანონმდებლობაში შეტანილმა ცვლილებამ მისცა ფასდაკლების საშუალება, თვეების მანძილზე ყოველდღიურად გადიოდა ნაციონალურ არხებზე. რომელ კანონმდებლობაზეა საუბარი და რამდენად გაიაფდა წამლები? კომპანიის პიარმენეჯერმა, ლალი გაფრინდაშვილმა თავდაპირველად სატელეფონო საუბარში გვითხრა, რომ ფასების შემცირება ზოგადად ახალმა კანონმა გამოიწვია, თუმცა, სახელდობრ რომელმა მუხლმა, ვერ დაგვიკონკრეტა. ხოლო კითხვაზე, ხომ არ განაპირობა ეს პარალელური იმპორტის რეჟიმის შემოღებამ, პიარმენეჯერი დაგვეთანხმა. თუმცა შემდეგ გვთხოვა, რომ ეს არ მიგვეჩნია პასუხად და კითხვები წერილობით მიგვეწოდებინა, რაზეც რამდენჯერმე შეხსენების მიუხედავად, პასუხი არ მიგვიღია.

პარალელური იმპორტის რეჟიმმა, მხოლოდ მცირე კომპანიებს მისცა მომწოდებლის გვერდის ავლით მედიკამენტის იმპორტის, და შესაბამისად, მსხვილი იმპორტიორების დამოუკიდებლად ფასების დაწესების საშუალება, რაც მსხვილი კომპანიებისთვის ფასების დაწევის მიზეზად ვერანაირად ვერ ჩაითვლება.

რამდენად უკავშირდება ფასდაკლებების აქციები კანონში აღნიშნულ ცვლილებას?

ეს სარეკლამო რგოლი უფრო ხელისფლების პიარ აქციას უკავშირდება, ვიდრე კანონის მიერ წამლის გაიაფების შესაძლებლობას. წამლების გაიაფების ერთადერთი რეალური გზა სრულყოფილი ინფორმაციაა. ახალი კანონი ითვალისწინებს, რომ წამლები გარდა აფთიაქებისა, შეიძლება სუპერმარკეტებშიც გაიყიდოს. ამ შესაძლებლობას პრაქტიკულად არ იყენებენ სუპერმარკეტები, რაც ნიშნავს, რომ ფარმაცევტულ ბაზარზე მათი შესვლა შეზღუდულია. რაც ზღუდავ კონკურენციას. ამასთან იმპორტიორებიც რეალურად საბაზრო ძალაუფლებას ფლობენ“, აცხადებს ეკონომიკური ექსპეტრი, ნოდარ ხადური.

მომხმარებლის შეცდომაში შეყვანა

ბაზარზე ახლადშემოსულ „ფარმადეპოს“ ხან ივანიშვილის, ხანაც ბენდუქიძის აფთიაქს ეძახიან. არავინ იცის ვინ დგას ამ კომპანიის უკან, ან საერთოდ დგას თუ არა ვინმე, მაგრამ ფაქტია, რომ მონოპოლისტების მხრიდან სხვადასხვა მიღებული თუ მიუღებელი ხერხით დაპირისპირების მოგერიება, საქართველოში, „მფარველის“ გარეშე შეუძლებელი იქნებოდა. „ფარმადეპოს“ ხელმძღვანელის, მიშა აბრამიძის განცხადებით, გავრცელებული ხმები კომპანიის მფარველთა შესახებ, ტყუილია. ის მიიჩნევს, რომ ბაზარზე მათი დამკვიდრების მთავარი მიზეზი სიიაფეში მდგომარეობს: “ჩვენს ქსელში დაბალი ფასების შენარჩუნება რამდენიმე მიზეზით არის განპირობებული: ცვლილებები წამლის კანონში, რომლის მეშვეობითაც გამარტივდა მედიკამენტების რეგისტრაცია და იმპორტი განვითარებული ქვეყნებიდან (აშშ, იაპონია, ევროკავშირის ქვეყნები), რაც ჩვენს კომპანიას უკვე დაწყებული აქვს 2009 წლის ბოლოდან. წამლის ფასის შემცირება ალბათ კონკურენციის გაზრდითაც არის განპირობებული. შესაბამისად, თუ მანამდე მედიკამენტების ფასს კარნახობდა ბაზარზე არსებული და ერთმანეთში შეთანხმებული 3 მონოპოლისტი/იმპორტიორი კომპანია, ამ კანონის მეშვეობით ყველა საშუალო თუ მცირე მებითუმეს და თუნდაც თვითონ აფთიაქს, შეეძლება თვითონ განახორციელოს მედიკამენტების იმპორტი ამ ქვეყნებიდან, რაც, შესაბამისად, იწვევს ფასის დაწევას”.

ფარმაცევტული კომპანიების მიერ, ერთი და იმავე მომწოდებლისგან, სხვადასხვა გზებით შემოტანილი მედიკამენტების ფასებს შორის მკვეთრი სხვაობა სახეზეა. მაგალითად: ოქსიბრალი (მწარმოებელი: გლაქსოსმითკლაინი, ეგვიპტე; 30მგ 20 კაფსულა) „ავერსსა“ და პსპ-ში ღირს 20,70 ლარი, ხოლო „ფარმადეპოში“ 13,60 ლარი. ფარმადეპოს აღნიშნული პრეპარატი შემოაქვს სომხეთიდან, პარალელური იმპორტის რეჟიმში, რაც ნიშნავს, რომ კომპანია მასში იხდის დამატებული ღირებულების გადსახადსაც (დღგ), რომელიც სომხეთში მედიკამენტების იმპორტზეა დაწესებული. ჩვენთან, წამლის იმპორტზე აღნიშნული გადასახადი მოხსნილია, ანუ ქართველი მსხვილი იმპორტიორები აღნიშნული გადასახადისგან გათავისუფლებულნი არიან, თუმცა, მათ ქსელში წამალი მაინც გაცილებით ძვირია. შეგვიძლია მეორე მაგალითის მოყვანაც: პრეპარატი ალბუმინი (მწარმოებელი: ბაქსტერი, ავსტრია; 20% საინფუზიო ხსნარი 100მლ; 1 ფლაკონი) „ავერსის“აფთიაქებში ღირს 210 ლარი, ხოლო 140 ლარი ღირს იმ 20 აფთიაქში, რომლებიც კონკურენტებს „ფარმადეპოს“ გვერდით აქვთ გახსნილი. „ფარმადეპოში“ კი, იგივე პრეპარატის ფასია 139 ლარი.

ამასთან, ჩვენს მიერ მოკვლეული ინფორმაციებით, სატელევიზიო არეკლამო რგოლებით გამოცხადებული ფასდაკლებები, ამ სამი დომინანტი კომპანიის მხოლოდ ნაწილში ვრცელდება. მაგალითად, „ავერსის“ პსპ-ს და ჯიპისი-ს ქსელებში პრეპარატი კლოპიდონი (მწარმოებელი: ავერსი-რაციონალი, საქართველო; 75მგ. 10 აბი) ზოგან 29 ლარი ღირს, ზოგან კი 47ლარი; კორსიზი (მწარმოებელი: ავერსი-რაციონალი, საქართველო; 100 აბი) ზოგან 0,80 ლარი ღირს, ზოგან - 1,05 ლარი; ენოზიტ H - ზოგან - 5,48 ლარი, ზოგან კი - 6,85 ლარი.

ფასდაკლებები, ძირითადად, „ფარმადეპოს“ გვერდზე, კონკურენტების მიერ გახსნილ „ფარმაცენტრის“ აფთიაქებში ვრცელდება, ხოლო იმ რეგიონებში, სადაც ჯერ „ფარმადეპო“ არ შესულა, ფასები უწინდებურად მაღალია. მსხვილი კომპანიების მიერ, მხოლოდ „ფარმადეპოს“ გვერდზე გახსნილ რამდენიმე აფთიაქში გამოცხადებული 20-30-50 %-იანი ფასდაკლებები, 100-დან 1000%-იანი ფასნამატების გათვალისწინებით, აშკარად მიზერულია, რაც კომპანიებს კვლავ უზარმაზარ მოგებას უტოვებს, ხოლო მომხმარებლისთვის აღნიშნული დიდი ვერაფერი შეღავათია. ალაგ-ალაგ გაიაფებული მედიკამენტები, კომპანიების მხრიდან ფასების დაწევის მცდელობად და მომხმარებელზე ზრუნვის გამოხატულებად ვერანაირად ვერ ჩაითვლება, რადგან ქსელის სხვა აფთიაქებში ფასები მუდმივად მაღალია. „ინფორმაციის ნაკლებობა გვისპობს საშუალებას ვიმსჯელოთ, რეალურად რამდენად არის „გაბერილი“ წამლის ფასები. არადა, გაბერილი რომ არის, ნათელია. მსხვილი ფარმაცევტული კომპანიების აფთიაქები იქ, სადაც ახლოს კონკურენტები საქმიანობენ, მათთან მიახლოებულ ან უფრო დაბალ ფასადაც ყიდიან წამლებს, სადაც კონკურენტების აფთიაქები არ არის, მაქსიმალურად მაღალი ფასებს აწესებენ. სამაგიეროდ, ამ დაბალ ფასებს დიდი ზედმეტობით აკომპენსირებენ მაღალი ფასებით იმ ადგილებში, სადაც მათ აფთიაქებს კონკურენტი საერთოდ არ ჰყავთ ან კონკურენციის გავლენა მინიმიზებულია“,- აცხადებს სადაზღვევო ასოციაციის ხელმძღვანელი, დევი ხეჩინაშვილი. მისივე თქმით, ერთი და იმავე კომპანიის სააფთიაქო ქსელში ერთსა და იმავე წამლებზე ფასებს შორის დიდი სხვაობა (ერთი წამლის ერთგან - 29 ლარად, მეორეგან კი 47 ლარად გაყიდვა) ნათლად ადასტურებს, რომ ფარმაცევტულ ბაზარზე ფასწარმოქმნის საკითხი აბსოლუტურად გაუმჭვირვალეა და ფარმაცევტული კომპანიების ვოლუნტარისტულ გადაწყვეტილებას ემყარება. „ამ მხრივ, ნაკლებად სავარაუდოა ვითარების გამოსწორება, თუ ბაზარზე კონკურენციამ არ იმატა და ფარმაცევტული სექტორი გამჭვირვალე არ გახდა“, - აცხადებს ის.

ეკონომიკური ექსპერტის ნოდარ ხადურის აზრით, ეს .. "საფასო დისკრიმინაცია", რეალურად მხოლოდ მომხმარებელთა შეცდომაში შეყვანა და დისკრიმინაციაა, რადგან მომხმარებელმა არ იცის, რომელ აფთიაქში რა ღირს წამალი და შესაძლოა, გაცილებით ძვირი გადაიხადოს ერთ აფთიაქში, ვიდრე მეორე, თუნდაც იმავე ქსელის აფთიაქში ღირს. არასრულყოფილი და არასრული ინფორმაციის მიწოდებით კი სოციალურად დაუცველი ფენა კიდევ უფრო ზარალდება.

ხელისუფლებაზე დამოკიდებული ბიზნესი

გამოდის, რომ კონკურენტებს შორის არსებული ე.წ. „ფასთა ომი“, სულაც არაა კანონმდებლობაში რაიმე სასიკეთო ცვლილებასთან კავშირში, არამედ აქამდე არსებული „იდილიის“ დარღვევა, მხოლოდ ერთი კომპანიის გამოჩენამ და მის მიერ წამლების გაიაფებამ გამოიწვია. სამწუხაროა, რომ მსხვილი კომპანიები ჩვენთან ურთიერთობას თავს არიდებენ და არ გვპასუხობენ დასმულ შეკითხვებზე: რატომ არ აიაფებენ წამლებს მსხვილი იმპორტიორები, რაც თურმე სავსებით შესაძლებელია შედარებით პატარა ახლადდაფუძნებული კომპანიისთვის, რომელიც დამატებით გადასახადებსაც იხდის და პირდაპირი ურთიერთობა არ აქვს მომწოდებელთან? რატომ შეჰყავთ შეცდომაში მომხმარებელი კოლოსალურად ძვირი სატელევიზიო რეკლამებით, რომ მედიკამენტები გააიაფეს, როცა ეს აქცია კონკურენტის ჩასაძირად, მხოლოდ მათ გვერდზე სახელდახელოდ გახსნილ რამდენიმე აფთიაქში ვრცელდება? რა ხარისხის წამლებს გვთავაზობენ კომპანიები? სად ხდება მისი საფუძვლიანი შემოწმება? და ა.შ.

ასევე საინტერესოა პრეზიდენტის მიერ გაკეთებული განცხადების ფრაზა: “ხელისუფლებამ ფასების შეკავება შეძლო“, რაც შინაარსობრივად ძალიან წააგავს თავად კომპანიების სარეკლამო რგოლებს. თუ ბიზნესი დამოუკიდებელია, ხელისუფლება ფასებს ვერ უნდა აკავებდეს და თუ მას ეს შეუძლია, ე.ი. ეს ბიზნესი თავისუფალი არაა, რაც შემდგომ სწორედ მონოპოლიების არსებობასა და არაკონკურენტული გარემოს შექმნას უწყობს ხელს, რაც დღეს ასე აშკარაა.

Thursday, February 3, 2011

საქართველომ შავი და აზოვის ზღვების პორტების ასოციაციას უმასპინძლა
2011 წლის 1–2 თებერვალს საქართველომ შავი და აზოვის ზღვების პორტების ასოციაციის (BASPA) კონფერენციას უმასპინძლა. ამ მიზეზით რუსულმა მხარემ კონფერენციაში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა.

საანგარიშო–საარჩევნო კონფერენცია ქობულეთში, სასტუმრო „GEORGIA HOTEL PALACE”-ში ჩატარდა და მასში მონაწილეობა საქართველოს, ბულგარეთის, უკრაინისა და რუმინეთის ნავსადგურების წარმომადგენლებმა მიიღეს. მხარეებმა 2008–2010 წწ–ში მუშაობის ანგარიში მოისმინეს. დამტკიცდა 2011–2013წწ–ში გასატარებელი ღონისძიებების გეგმა. ასოციაციის გაფართოების საკითხის განხილვისას „BASPA“–ს წევრად ქერჩის საზღვაო–სავაჭრო ნავსადგური მიიღეს.

კონფერენციის წევრებმა „BASPA“–ს ახალ პრეზიდენტად ფოთის საზღვაო ნავსადგურის გენერალური დირექტორი, რონი სააბი ერთხმად აირჩიეს. ორგანიზაციის პირველ ვიცე–პრეზიდენტად გენადი სკვარცოვი, ვიცე–პრეზიდენტებად კი დიან დიმოვი (ბურგასი) და ნიკოლაი პავლიუკი (ოდესა) აირჩიეს.

რონი სააბი შავი და აზოვის ზღვების პორტების ასოციაციას 2013 წლამდე უხელმძღვანელებს.

შეხვედრას სხვადასხვა საწარმოების პირველ პირებთან ერთად, ბათუმისა და ფოთის თითმმართველობების წევრებიც ესწრებოდნენ.

Tuesday, February 1, 2011

ბურჯანაძის თანაპარტიელი ფოთის საკრებულოში “მრეწველების“ სიით შევიდა"დემოკრატიული მოძრაობა - ერთიანი საქართველოს" ფოთის ორგანიზაციის თავმჯდომარე, გოჩა დოლბაია ფოთის საკრებულოს წევრი გახდა. 27 იანვარს გამართულ სხდომაზე დოლბაიას საკრებულოს წევრად ცნობას, უმრავლესობამაც და ოპოზიციონერმა დეპუტატემაც ერთხმად დაუჭირეს მხარი.

ნინო ბურჯანაძის თანაპარტიელი, ფოთის საკრებულოს წევრი „მრეწველების“ სიით გახდა. „მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს“ ფოთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა, საკრებულოს ინფრასტრუქტურის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარემ, ჯემალ მიგინეიშვილმა საკრებულო საკუთარი განცხადებით დატოვა და მიზეზად ჯანმრთელობის გაურესება დაასახელა. მაშინ, „თავისუფალ სიტყვასთან“ საუბრისას მიგინეიშვილმა ვერ გაიხსენა, ვინ იყო მისი პარტიის საარჩევნო სიის მეორე ნომერი, თუმცა დასძინა, რომ თავისი გადაწყვეტილებით „ვიღაცას საკრებულოს წევრობა ლანგრით მიართვა.“

გოჩა დოლბაიამ 2010 წლის 30 მაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობა „მრეწველების“სიით მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც ნინო ბურჯანაძის პარტიამ "დემოკრატიული მოძრაობა - ერთიანი საქართველო“ არჩევნებში მონაწილეობაზე უარი თქვა.

„მე არ დამიტოვებია ჩემი პარტია, უბრალოდ „მრეწველების“ საარჩევნო სიაში ჩავეწერე, როგორც უპარტიო“– ამ განცხადებით შემოიფარგლა დოლბაია წინასაარჩევნო კამპანიისას, თუმცა როგორ შეათავსა „უპარტიობა“ სხვა პარტიის რეგიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარეობასთან, დამატებითი განმარტებები არ გაუკეთებია. გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ წინასწარი გარანტიების გარეშე, იგი პირველობას არავის დაუთმობდა, გოჩა დოლბაია, უკვე საკრებულოს წევრის ამპლუაში პასუხობს.

გოჩა დოლბაია, საკრებულოს წევრი, "დემოკრატიული მოძრაობა - ერთიანი საქართველოს" ფოთის ორგანიზაციის თავმჯდომარე:

„პრობლემას ვერ ვხედავდი ვერც მაშინ, და ვერც ახლა არჩევნებში სხვა პარტიის სიით მონაწილეობაში. რაც შეეხება ამ ჭორებს, გეტყვით, რომ გვქონდა გათვლა და რეალური შანსი საკრებულოში ორი ადამიანის გაყვანის, თუმცა როგორც ჩატარდა არჩევნები ვიცით და გავიდა მხოლოდ ერთი ადამიანი. სიმართლე გითხრათ, ასეთ შემოტრიალებას არ ველოდი, თორემ პოლიტიკაში ვრჩებოდი და გააქტიურებასაც ვგეგმავდი. იმ ამბების მერე რვა თვე გავიდა და თუ ფოთელებს ეს აინტერესებთ, ამაზე ჩემი პასუხი ასეთია.

რაც შეეხება საუბარს ჩემს პასიურობაზე, ჩემი სტილი ჯოხებით და თოფებით გამოსვლა არაა, მირჩევნია პრესით და ტელევიზიით ვუთხრა ადმიანებს რა ხდება და ადამიანებმა თვითონ მიიღონ გადაწყვეტილება სამართლებრივია ეს თუ არასამართლებრივი. რაც შეეხება იმას, რომ საზოგადოებაში არის გარკვეული ნიჰილიზმი, ეს საზოგადოების პრობლემაა, ადმიანები თვითონ უნდა გახდნენ აქტიური და მე ამაში ხელს შევუწყობ.“

როგორ გაგრძელდება ორი განსხვავებული პარტიის თანამშრომლობა? „ჩვენ ახლობლები ვართ, ნათესავებიც ვართ, ფოთელები ვართ და ჩვენს შორის თანამშრომლობა ყოველთვის იქნება“–აცხადებს დოლბაია, რომლის პოლიტიკურ ანგარიშზე რამდენიმე პოლიტიკური პარტიის წევრობაა, ის წინა მოწვევის საკრებულოს დეპუტატიც გახლდათ, თუმცა განსაკუთრებული აქტიურობით არ გამოირჩეოდა.